Giải Bài Tập Hóa Học 11 Cơ Bản

0
565

Mục Lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Sự điện li
Chương 2: Nitơ – photpho
Chương 3: Cacbo – silic
Chương 4: Đại cương về hoá hữu cơ
Chương 5: Hiđrocacbon no
Chương 6: Hiđrocacbon không no
Chương 7: Hiđrocacbon thơm – nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – hệ thống hoá về Hiđrocacbon
Chương 8: Dẫn xuất halogen – ancol – phenol
Chương 9: Anđenhit – xeton – axitcacboxylic.


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn