Bit Web Server (PHP, MySQL,PMA)

- Ứng dụng tạo máy chủ localhost cho android, bao gồm (Lighttpd, PHP5.4, MySQL, phpMyAdmin) *Not Root*

Daily Web Server là một máy chủ web ứng dụng cho Android cho phép bạn tạo một localhost có server chính là điện thoại android của bạn giúp bạn có thể chạy các mã nguồn PHP trên chiếc dế yêu của mình không cần sử dụng các dịch vụ Hosting đắt tiền hay các dịch vụ miễn phí không đảm bảo , Bit Web Server như một công cụ hữu ích thích hợp cho những người thiết kế web. App bao gồm các chức năng như một máy chủ server host:
- LIGHTTPD as web server,
- PHP 5.6 as php server,
- MYSQL as MySQL server,
- PHPMyAdmin as MySQL Client, and
- MSMTP as SMTP Client,

Tất cả gói gọn trong Bit Web Server. Ứng dụng dễ dàng để chạy trên thiết bị Android, chỉ cần cài đặt Bit Web Server bạn có thể chạy các mã nguồn web PHP từ đơn giản đến phức tạp như Wordpress, Xenforo, CodeIgniter, Johncms, ...
Ứng dụng này được thiết kế đặc biệt cho các máy tính bảng, vì vậy ứng dụng này đòi hỏi bộ nhớ rất nhỏ.

Để chạy ứng dụng này lần đầu tiên sau khi bạn tải nó từ google play bộ nhớ nội bộ của bạn trong các yêu cầu thiết bị không được nhỏ hơn 50MB. Bởi vì ứng dụng này không tải bất kỳ dữ liệu trên internet, tất cả các dữ liệu được gói gọn trong một file (apk). Ứng dụng này cũng có thể được truy cập từ một mạng máy tính thông qua wifi hoặc chia sẻ kết nối.
Ứng dụng không cần kết nối internet, chỉ cần internet trong lần chạy đầu tiên để kiểm tra giấy phép, sau đó chạy ứng dụng không yêu cầu truy cập internet (không trực tuyến ứng dụng).

BitWebServer có thể chạy một loạt các CMS như Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, vv Bên cạnh đó CMS cũng có thể chạy các PHP frameworks như Code Igniter, YII, CakePHP, vv.
DailyUpdateServer cũng giống như WAMP hoặc XAMPP trên máy tính , nhưng được thiết kế riêng cho các thiết bị Android với lighttpd thay vì apache.

Modules mở rộng của PHP:
- bcmath
- bz2
- calendar
- cgi-fcgi
- Core
- ctype
- curl
- date
- dom
- ereg
- exif
- filter
- ftp
- gd
- gettext
- gmp
- hash
- http
- iconv
- json
- libxml
- magickwand
- mbstring
- mcrypt
- mhash
- mongo
- mysql
- mysqli
- openssl
- pcre
- PDO
- pdo_mysql
- pdo_sqlite
- Phar
- posix
- Reflection
- session
- shmop
- SimpleXML
- soap
- sockets
- SPL
- sqlite3
- ssh2
- standard
- sysvmsg
- sysvsem
- tokenizer
- wddx
- xdebug
- xml
- xmlreader
- xmlrpc
- xmlwriter
- xsl
- zip
- zlib
- và các thư viện freetype, jpeg, png, openssl, etc.

Engine hỗ trợ lưu trữ trên MySQL
- MyISAM
- MRG_MYISAM
- BLACKHOLE
- CSV
- MEMORY
- INNODB
- ARCHIVE

Để biết thêm thông tin về ứng dụng này, vui lòng truy cập http://webserver.bitnet.web.id
Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook